Nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp thực hiện Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020

        Ngày 31/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình phối hợp số 35 /CTrPH-MTTQ-STNMT về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

        Ngày 31/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình phối hợp số 35 /CTrPH-MTTQ-STNMT về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

           2. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. Trong đó tập trung ưu tiên xây dựng mới và nhân rộng tới các khu dân cư, cơ sở tôn giáo trong tỉnh các mô hình về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

           3. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

           4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong đề xuất, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

            5. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp, các cơ quan nhà nước có liên quan về thực hiện pháp luật quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường để nhân dân biết và giám sát. Trọng tâm ưu tiên giám sát việc thu gom, xử lý chất thải của các địa phương; giám sát các dự án đang gây ô nhiễm môi trường; giám sát những điểm nóng, bức xúc và việc xử lý vi phạm về môi trường, hoạt động khai thác tài nguyên trái quy định.

           6. Tổ chức đánh giá, công bố mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương.

            7. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cộng đồng dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục vận động các cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng, bảo đảm vệ sinh môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          8. Đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện “Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” (theo các nội dung, mục tiêu và giải pháp đã được thể hiện trong Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu).

          Để triển khai hiệu quả các nội dung trên, Mặt trận các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời quan tâm thu thập ý kiến nhân dân, các tôn giáo; phát huy sức mạnh cộng đồng trong thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng giám sát việc thu gom, xử lý chất thải của các địa phương; giám sát các dự án đang gây ô nhiễm môi trường; giám sát những điểm nóng, bức xúc và việc xử lý vi phạm về môi trường, hoạt động khai thác tài nguyên trái quy định. Định kỳ hoặc đột xuất, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức phản biện, lấy ý kiến nhân dân về báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến cộng đồng dân cư.          

Đổng Hoàn

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh