Danh sách ban thường trực

100%

BAN THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
TỈNH NINH THUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019-2024

 

 

CHỦ TỊCH

 

Ông  LÊ VĂN BÌNH

 

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Ông  ĐỔNG HOÀN  Bà  PHẠM THỊ BÍCH HÀ 

 

 

 CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

Bà NGUYỄN THỊ LỆ
UVTT - Chánh Văn phòng

 

Ông PHẠM VĂN CẨM
UVTT phụ trách lĩnh vực
Dân chủ-Pháp luật

 

Ông TRẦN THÀNH TÂM
UVTT - phụ trách lĩnh vực
Tuyên giáo-Phong trào

 
Bà PHẠM THỊ SEN

UVTT - phụ trách lĩnh vực
Tổ chức-Thi đua-Đối ngoại

66 người đang online
°